Algemene voorwaarden


ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het leveren van goederen en het verrichten van werkzaamheden.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.


AANBIEDINGEN

2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag eventueel door onze opdrachtgever verstrekte gegevens.

2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief BTW.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord verklaard.

2.4 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, hebben wij het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.

2.5 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in het vorige lid bepaalde is dat in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten, eventuele licentiekosten, belastingen en/of de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta, waarin wij goederen hebben gekocht.

2.6 Een ontvangen order is voor ons bindend, tenzij door ons binnen 14 dagen na ontvangst aan de opdrachtgever is bericht, dat de order niet wordt aanvaard.


LEVERING

3.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geldt als plaats van levering ons bedrijfsadres.

3.3 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden, is de opdrachtgever bevoegd om ons bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Nooit kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor termijn overschrijding.

3.4 Levering vindt plaats na het lezen, controleren en aftekenen van de aflever/controlebon.

Klik hier voor meer informatie over levering en transport m.b.t. meerprijs/uitzonderingen e.d.


OVERMACHT

4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

4.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.


BETALING

5.1 Levering van goederen vindt uitsluitend plaats tegen contante of pin- betaling bij afhalen of middels bijschrijving op onze bankrekening mimimaal 2 werkdagen voor uitlevering.

5.2 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op ontbinding van de koopovereenkomst, met dien verstande dat de door de opdrachtgever aan ons gedane aanbetaling als verrekening voor gemaakte kosten en winstderving aan ons vervalt.

5.3 Alle redelijke gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

5.4 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15 % van het achterstallige bedrag.


EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 Na levering blijven geleverde goederen ons eigendom tot het moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

6.2 De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.


GARANTIE

7.1 Tenzij anders overeengekomen gelden voor door ons geleverde goederen de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen.

7.2 Het nakomen van de garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval: -er nabewerkingen of wijzigingen zonder onze voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd; -het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is onderhouden; -het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestemming is gebruikt;- het geleverde verwerkt is en niet of ondeskundig gecontroleerd is op gebreken zoals die kunnen voorkomen, zoals afwijkingen in maatvoering, maattoleranties, kleurverschillen, verkleuringen, scheuren en breuken. Bij natuursteen en terracotta zijn afwijkingen in kleur en maatvoering standaard en vallen op de gronden buiten de garantie.

Klik hier voor meer informatie over klachten voorkomen

Klik hier voor meer informatie over veelgestelde vragen


AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Behoudens beroep op garantie en behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte goederen, c.q. aan de verrichte werkzaamheden, zowel bij opdrachtgever als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

8.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprakelijk voor fouten van ons personeel, dan wel van personen, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

8.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van ons personeel.

8.4 De afbeeldingen in prijscouranten, folders en/of internetpagina's dienen slechts om het artikel aan te duiden, doch kunnen in details van de werkelijkheid afwijken. Dit geldt ook voor monsters. Mate en gewichten worden bij benadering opgegeven. Voor afwijkingen, druk-, schrijf- en computerfouten zijn wij niet aansprakelijk.


RECLAMES

9.1 Reclames dienen te geschieden binnen 24 uur na ontvangst van de goederen, dan wel binnen éénzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is of kan worden ontdekt.

9.2 Reclames dienen uitsluitend schriftelijk te geschieden.

9.3 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt overschreden vervalt het recht op reclame. Dit geldt tevens indien de geleverde goederen door de opdrachtgever zijn verwerkt.


ANNULERING

10.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht nakoming te eisen.

10.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een redelijk percentage van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, alles met een minimum van 20 %.

10.3 Retouren worden slechts geaccepteerd na schriftelijke akkoordbevinding onzerzijds en worden naar waarde gecrediteerd. Deze waarde is o.a. afhankelijk van de vraag of de teruggenomen producten nog normaal in de collectie worden gevoerd (zie ook herroepingsrecht).


OPSCHORTING EN ONTBINDING

11.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

11.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder inbegrepen, is onmiddellijk opeisbaar.


TOEPASSELIJK RECHT / GESCHILLEN

12.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van vestiging.